Общо събрание 2015 г.

Общо събрание 2015 г.

Четвъртото заседание на Общото събрание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО се проведе на 10 март 2015 г. в Сентръл Парк Хотел в град София (България). Участие взеха представители на всички страни-членки на Регионалния Център от Югоизточна Европа.   

повече

Поздрав от Изпълнителния Директор

Поздрав от Изпълнителния Директор

До всички представители на страните-членки на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

повече

Предстояща конференция

Предстояща конференция

Конференцията „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина в контекста на политиките за опазване на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа” ще се проведе в периода 23-24 април 2015 г. в Гранд Хотел София.

повече

Нови елементи на нематериално културно наследство

Нови елементи на нематериално културно наследство

Новите елементи на страните-членки на Регионалния център, вписани в Представителния списък на нематериалното културно наследство през ноември 2014 г. 

повече

Устройство и органи на управление

Общо събрание

Регионалният Център се ръководи и контролира от Общо събрание, което се свиква на редовни заседания веднъж годишно и обновява своя състав на всеки четири години.

Негови редовни членове са:
  • Представители на всички държави-членки на Центъра, изявили интерес да бъдат представени в събранието; 
  • Представител на Генералния директор на ЮНЕСКО;
  • Двама представители на правителството на Република България (Министерство на културата, Министерството на външните работи) или техни упълномощени представители;
  • Представител на Българската академия на науките;
  • Представител на Българската национална комисия за ЮНЕСКО;
  • До двама представители на други междуправителствени организации или международни неправителствени организации;
Общото събрание определя посоката на развитие на Регионалния център като организира извършването на дейността му, изменя и допълва ключовите документи на Центъра, преразглежда и одобрява годишните доклади, приема и изключва членове и взема решение за включване на регионални междуправителствени организации и международни организации в работата на Центъра.

През 2015 г. за Председател на Общото събрание бе избрана г-жа Жулиета Сина Харасани, представител на Министерство на културата на Албания.


Изпълнителен съвет 
 
Изпълнителният съвет е изпълнителен и контролен орган на Центъра. Състои от пет физически лица, които се избират за срок от 1 година от Общото събрание измежду представителите на неговите редовни членове.
Осъществява контролни функции по изпълнението на решенията на Общото събрание и контролира изпълнението на финансовите операции на Центъра съгласно приетия му бюджет.
 

Изпълнителен директор
 
Изпълнителният директор е управителен орган на Регионалния център.
Той осъществява оперативното ръководство на Центъра и организира работата на Центъра в изпълнение на решенията на Общото събрание и Изпълнителния съвет.